Tuesday, January 31, 2017

Zaporizhzhya

Zaporizhzhya, Ukraine, January 28--
Pent: 1. Alina Shukh (Ukr) 4550 WJR (old WJR 4545 Carolina Kluft [Swe] '02)

No comments: